English version…

Privacyverklaring App It Up BV
App It Up BV, gevestigd aan Ekersdijk 235 7534PX Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.app-it-up.com
Ekersdijk 235
7534PX Enschede
+31629510127

Wik Heerma is de Functionaris Gegevensbescherming van App It Up BV. Hij is te bereiken via privacy@app-it-up.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
App It Up BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (website en/of apps) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@app-it-up.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
App It Up BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– App It Up BV analyseert jouw gedrag op de website en/of apps om daarmee de website en/of apps te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming
App It Up BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van App It Up BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
App It Up BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende onderwerpen:

Contact formulier:
Op het moment dat je contact opneemt met App It Up via het contactformulier, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de webserver. De gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Google Analytics:
De gegevens die Google Analytics op de website en/of apps verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden
App It Up BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
App It Up BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door App It Up BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@app-it-up.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . App It Up BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
App It Up BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@app-it-up.com

– einde –

English version:

Privacy statement App It Up BV
App It Up BV, located at Ekersdijk 235 7534PX Enschede, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
www.app-it-up.com
Ekersdijk 235
7534PX Enschede
+31629510127

Wik Heerma is the Data Protection Officer of App It Up BV. He can be reached via privacy@app-it-up.com

Personal data that we process
App It Up BV processes your personal data by using our services (website and / or apps) and / or by providing this information to us. Below is an overview of the personal data we process:
– First and last name
– E-mail address
– IP address
– Location data

Special and / or sensitive personal data that we process
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at privacy@app-it-up.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
App It Up BV processes your personal data for the following purposes:
– You can call or e-mail if necessary to carry out our services
– App It Up BV analyzes your behavior on the website and / or apps in order to improve the website and / or apps.

Automated decision-making
App It Up BV does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, an App It Up BV employee).

How long we store personal data
App It Up BV does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the goals for which your data is collected. We use the following retention periods for the following subjects:

Contact Form:
The moment you contact App It Up via the contact form, the data you send, such as your name, company name, and e-mail address, will be stored on the web server. This data is stored indefinitely.

Google Analytics:
The data that Google Analytics collects on the website and / or apps is anonymous, so not connected to your name, company or e-mail address. This data is stored indefinitely within Google Analytics.

Sharing personal data with third parties
App It Up BV provides exclusively to third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies, or similar techniques, that we use
App It Up BV only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by App It Up BV and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to privacy@app-it-up.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. App It Up BV also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data
App It Up BV takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or via privacy@app-it-up.com

– end –